Alles over huren en wonen

Persberichten en notities

Bewoners aan het Woord 2015
Op 3 november 2015 kwamen een kleine 100 bewoners en professionals bijeen op de Hogeschool van Amsterdam. In een vlotte bijeenkomst van twee uur bespraken zijn in vijf workshops en een plenair deel de ontwikkelingen op de woningmarkt. Bijgaand het verslag en een samenvatting van de workshops.

Bewoners Energiedag 2015 (december 2015)

Notitie opvolging bezwaarschriften Amsterdamse corporaties (augustus 2013)
De Wijksteunpunten Wonen signaleren veel fouten in de afhandeling van bezwaren tegen de huurverhoging. Huurders worden onder druk gezet om hun bezwaarschriften in te trekken, al dan niet onder dreiging van aanmaningen of deurwaarders. De wijksteunpunten trokken aan de noodklok.

Jubileumcongres “Huurders aan het woord” (oktober 2012)
Congres georganiseerd naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de wijksteunpunten wonen en het vijftienjarig bestaan van de huurteams. Een goed bezocht congres met ruim 20 workshops voor en door bewoners. Vervolg gepland voor begin 2014.

Themabijeenkomst “Hoe betrek je meer bewoners bij energiebesparing?” (november 2011)
Themabijeenkomst georganiseerd door het stedelijk bureau van de wijksteunpunten wonen over het betrekken van bewoners bij energiebesparing. Bewoners, bewonersondersteuners en adviseurs kwamen aan het woord en hebben ervaringen en manieren van aanpak uitgewisseld.  Drie succesvolle projecten die op deze bijeenkomst zijn gepresenteerd vindt u hieronder samengevat.

Onderzoek Wijksteunpunten Wonen naar invoering energielabels (mei 2011)
Herhalingsonderzoek van het onderzoek van begin 2010.

Verslag van de themabijeenkomst “Leegstand, een nieuwe kans” (april 2011)
Beknopt verslag van de themabijeenkomst “Leegstand, een nieuwe kans” die op 5 april 2011 plaatsvond.

Onderzoeksverslag campuscontracten ( januari 2011)
Onderzoek gehouden door 4 studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van de wijksteunpunten wonen. Onderzocht is of studenten voldoende worden geinformeerd over campuscontracten en in hoeveree studenten zich voobereiden op hun woonsituatie nadat het campuscontract afloopt.

Verslag van de bijeenkomst “Groen schept een band” (november 2010)
In de Hortus Botanicus was op 2 november 2010 een geslaagde bijeenkomst over groen als bindende factor voor bewoners. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Stedelijk Bureau van de wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).

Onderzoek Wijksteunpunten Wonen naar invoering energielabels (februari 2010)
Het Stedelijk Bureau van de Wijksteunpunten Wonen heeft onderzoek gedaan naar de te verwachten gevolgen van het wetsvoorstel tot invoering van energielabels in het woningwaarderingssysteem.

De meest in het oog springende conclusies van onze steekproef zijn dat:

– de gemiddelde maximale huurprijs in Amsterdam licht stijgt, daar waar wij en anderen op basis van de mindere kwaliteit van de voorraad (veel oudere woningen) juist een gemiddeld lagere maximale huurprijs verwacht hadden.
– de gemiddelde huurprijs voor een woning met B-label (het gewenste niveau) stijgt met 90 euro per maand ofwel ruim 1000 euro per jaar. We vragen ons af of deze mate van isolatie voor de huurder een verlaging van de energielasten genereert die opweegt tegen deze potentiële stijging.
– er niets verandert voor woningen zonder enige isolatie. Er komen geen punten bij en er gaan er geen af. Terwijl er voor woningen mét beperkte isolatie vaak wel punten af gaan.

De herziening zal voor de Wijksteunpunten Wonen niet zonder gevolgen blijven. Alle puntentellingen wijzigen met de gegevens over het energielabel. Vragen van huurders over hun nieuwe puntentelling en de gevolgen daarvan voor de eigen huurprijs moeten adequaat beantwoord kunnen worden. Tot 2012 is een complexe overgangsmaatregel voorzien. Na 2012 mogelijk een meer actieve benadering van huurders waarvan de nieuwe maximale huurprijs lager is dan de huidige huurprijs. Verder ligt er een belangrijke nieuwe voorlichtingstaak aan huurders en bewonersgroepen over energiebesparende maatregelen, incl. hanteren van de landelijk met woningcorporaties afgesproken woonlastengarantie.

Publicatie “Draagvlak bij stedelijke vernieuwing. Hoe kan het echt” (dec 2009)
Deze publicatie is verschenen naar aanleiding van de thema-bijeenkomst “Succes- en faalfactoren voor Draagvlak Stedelijke Vernieuwing” op 1 december 2009, georganiseerd door het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen.

Notitie Huisjesmelkerij met verkochte corporatiewoningen (14 mei 2009)
Bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn het laatste half jaar tientallen meldingen binnengekomen over kleine particuliere verhuurders die aangekocht corporatiebezit (kamergewijs) doorverhuren. Het blijkt dat er bij de corporaties onvoldoende beleid is aan wíe zij woningen verkopen. Zo ontstaat een nieuwe vorm van huisjesmelkerij.

Het Meldpunt pleit voor duidelijk beleid bij verkoop van corporatiewoningen om huisjesmelkerij te voorkomen. Dit kan door de corporaties zelf gebeuren door potentiële kopers te checken of deze al andere woningen van corporaties hebben gekocht of op hun naam hebben staan. De corporatie kan de koper ook een verklaring laten ondertekenen dat de woning niet wordt doorverhuurd. Ten slotte kan de corporatie in het reglement van de Vereniging Van Eigenaren de bepaling opnemen dat doorverhuur of ander ongewenst gedrag niet is toegestaan.

PERSBERICHT (12 mei 2009)
Hypotheekfraude en intimidatie: 60 studenten op straat
De woningen van de in december 2008 tot huisjesmelker van het jaar uitgeroepen Hugo Scheuer worden door de banken executoriaal verkocht. Daardoor komen circa twintig studenten op straat te staan. Veertig anderen zijn al eerder vertrokken door intimidaties van deze verhuurder en problemen met de woningen.

Notitie signalen rond splitsen (18 december 2008)
In vervolg op de notitie speculatie en uitponden is er nu een notitie over signalen rond splitsen verschenen. Het doel van splitsing is verkoop van de woning in lege staat. In de praktijk staan het ongestoord woongenot en verkoop in de particuliere markt vaak op gespannen voet.

Er blijken diverse mogelijkheden voor verhuurders om panden te splitsen buiten het splitsingsquotum om. Daarnaast gaan particuliere eigenaren soms erg creatief om met de regels en blijkt in een aantal gevallen dat bewoners erg gemakkelijk uitgeplaatst worden, ook als daar geen technische noodzaak voor is. Het meldpunt trekt hier geen conclusies uit, maar meldt de signalen onderbouwd aan de beleidsmedewerkers en de politiek. Het eerste concrete resultaat van discussie over dit soort problematiek is dat een aantal stadsdelen nu het wijksteunpunt inschakelt om de puntentelling van woningen te controleren bij een splitsingsaanvraag.

Notitie speculatie en uitponden (18 februari 2008)
Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag heeft een notitie geschreven over handel met huurwoningen waarbij sommige panden wel vijf keer worden verkocht in een korte periode. We vragen aandacht voor de uitwassen die bij deze handel optreden zoals speculatie.
Het Meldpunt vraagt om meer toezicht op de vastgoedmarkt. (18 februari 2008)