Alles over huren en wonen

Documenten Centrum

Activiteitenverslag 2015
Eind maart is het Activiteitenverslag 2015 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het afgelopen kalenderjaar en bevat een aantal belangrijke signaleringen ten aanzien van de ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt de pdf versie van het Activiteitenverslag 2015 downloaden door hier te klikken.

Halfjaarrapportage WSWonen Centrum 2015
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten over de periode 1 januari tot 1 juli 2015. U kunt de rapportage hier downloaden.

Onderzoek verketeling Oostenburg
In 2015 is onderzoek gedaan naar het proces dat heeft geleid tot het verplaatsen van de CV-ketels nar de woningen in het complex Oostenburg (Alliantie). Het onderzoek is uitgevoerd door Joëlla Tarab (student aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening) en is hier te downloaden.

Activiteitenverslag 2014
Eind januari is het Activiteitenverslag 2014 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2014 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Dienstverlening aan expats
Een onderzoek naar de vraag in hoeverre de dienstverlening van het Wijksteunpunt Wonen Centrum aansluit op de behoeften die expats hebben op het gebied van informatie en ondersteuning omtrent huurrecht? Het onderzoek is uitgevoerd door Annabel Jansen, student aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Tussentijdse rapportage 2014
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten over de periode 1 januari tot 1 juli 2014. U kunt de rapportage hier downloaden.

Energie besparen = geld besparen
Een onderzoek naar de behoefte van huurders in de Amsterdamse binnenstad naar de mogelijkheden om energie te besparen. Het onderzoek is uitgevoerd door Sariña Uiterloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Publieksverslag Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad
Eind mei 2014 verschenen: het publieksverslag van het Wijksteunpunt Wonen Centrum Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad. Daarin een beschrijving van onze werkzaamheden met cijfers van 2013. Een fraai vormgegeven boekje met veel foto’s en interviews met actieve bewoners. U kunt het publieksverslag hier downloaden.

Activiteitenverslag 2013
Eind januari is het Activiteitenverslag 2013 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2013 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Ik doe geen oog meer dicht
Een onderzoek uitgevoerd door Bonita van der Veer, student aan de Hogeschool van Amsterdam, naar de overlast die shortstay verhuur met zich meebrengt. De digitale versie van het rapport kunt u hier downloaden.

Tussentijdse rapportage 2013
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten over de periode 1 januari tot 1 juli 2013. U kunt de rapportage hier downloaden.

Huurprijsberekening monumenten
Voor informatie over huurprijzen van Rijksmonumenten en woningen gelegen binnen een van Rijkswege beschermd stads- of dorpsgezicht klik hier. Dit is het beleid dat geldt vanaf 1 juli 2013.

Activiteitenverslag 2012
Eind januari is het Activiteitenverslag 2012 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2012 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Huurdersparticipatie in vereniging van eigenaars

Steeds meer huurcomplexen worden gesplitst tot appartementen. Er komen dan eigenaars tussen de huurders wonen. Hoe kunnen zij samen afspraken maken over prettig wonen in hetzelfde gebouw? Klik hier voor de manieren waarop huurders kunnen participeren in een gemengd complex.

Leegstandsonderzoek
Op initiatief van de Huurdersvereniging Centrum is in de afgelopen anderhalf jaar door het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar leegstand in stadsdeel Centrum. Dit onderzoek is nu afgerond en de rapportage is voor publicatie vrijgegeven. Klik hier voor het rapport en meer informatie.

Huurverhoging op huurverhoging
Een onderzoek naar de gevolgen van de stijging van de maximale huurprijs voor de betaalbare woningvoorraad in Amsterdam Centrum. Het onderzoek is uitgevoerd door Mikhal Haile, student aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Tussentijdse rapportage 2012
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten over de periode 1 januari tot 1 juli 2012. U kunt de rapportage hier downloaden.

Activiteitenverslag 2011
Eind januari is het Activiteitenverslag 2011 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2011 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

De keerzijde van de vrije woningtoewijzing
Een onderzoek naar de woonruimteverdeling in Amsterdam, de handhaving en de in maart 2011 verschenen discussienota. Het onderzoek is uitgevoerd door Fadim Demir en Laurens Boumedyan, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Hoe tijdelijk is uw huurcontract?
Een onderzoek naar de mate van misleiding bij ‘tijdelijke’ huurovereenkomsten. Het onderzoek is uitgevoerd door Joyce Dieben, student van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sociaal juridische dienstverlening. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden.

Folder voor startende bewonerscommissies
Beginnende bewonerscommissies kunnen veel steun hebben aan de nieuwe folder van het Wijksteunpunt wonen: De Bewonerscommissie, wat is het nut en hoe richt je er een op? U kunt de folder hier downloaden.

Activiteitenverslag 2010
Eind januari is het Activiteitenverslag 2010 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum verschenen. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2010 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag 2010 in Pdf-format downloaden door hier te klikken.

Tevredenheidsmetingen Wijksteunpunten Wonen
In het voorjaar van 2010 heeft het stedelijk bureau Wijksteunpunten Wonen een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de cliënten van de wijksteunpunten. In december 2010 verschenen de onderzoeksrapportages ‘’Topwerk!’’ – Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren’’ en ‘’Actief, betrokken en professioneel’’ – Mate van tevredenheid bij huurders die gebruik maken van de Huurteams Amsterdam’’. Wederom was de mate van tevredenheid van de cliënten van het WSWonen erg hoog.

Gereedschapskist voor bewonerscommissies
Het Wijksteunpunt Wonen Centrum biedt bewonerscommissieseen serie draaiboekjes en tips aan waarmee zij op eigen kracht hun belangrijke vertegenwoordigende taak kunnen uitoefenen. U vindt ze hier op onze website. Samen vormen de draaiboekjes en tips een handige gereedschapskist waaruit de bewonerscommissie kan putten bij het voeren van publiciteit en het informeren van de achterban.

Speciale folder Overlegwet
In de nieuwe folder van het Wijksteunpunt Wonen Centrum wordt de Overlegwet kort en helder uitgelegd. De folder is in eerste instantie bedoeld voor huurders in de particuliere huursector en hun verhuurders. De Overlegwet geeft de kaders aan voor zinvol overleg. Huurders, maar ook verhuurders, kunnen hier hun voordeel mee doen. U kunt de folder hier downloaden.

Energiebesparing: een goede zaak
Een onderzoek onder huurders van een complex op het Bickerseiland in de westelijke binnenstad naar de behoefte aan energiebesparende maatregelen. Het onderzoek is uitgevoerd door Leone van der Weide en Tamara Broekhuizen, studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.

Wat kost een huurcontract
Een onderzoek naar de opbouw en redelijkheid van de door verhuurders in rekening gebrachte contractskosten. Het onderzoek is uitgevoerd door Laurens Boumedyan, stagiair bij het WSWonen Centrum en student aan de Hogeschool van Amsterdam. In een zeer recente uitspraak oordeelde het Gerechtshof dat Ymere veel te hoge administratiekosten in rekening brengt aan nieuwe huurders. Lees ook hier.

Activiteitenverslag 2009
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten in het kalenderjaar 2009. Dit verslag bevat een aantal belangrijke signaleringen.

Jongeren en het WSWonen Centrum
Hoe kan het Wijksteunpunt Wonen Centrum jongeren beter bereiken? Onder deze naam verscheen onlangs de onderzoeksrapportage van Tamara Broekhuizen, student aan de Hogeschool van Amsterdam. Het doel van het onderzoek was een helder en duidelijk beeld te vormen in hoeverre jongeren in de binnenstad met ongewenst verhuurgedrag te maken hebben en of zij hier informatie, advies of ondersteuning bij willen. In het kader van haar stage bij het WSWonen Centrum heeft Tamara Broekhuizen dit onderzoek verricht. Het rapport is hier te downloaden. De aanbevelingen zullen worden door het WSWonen worden gebruikt om jongeren beter te kunnen bereiken.

Naar een sterkere Huurdersvereniging Centrum
Eind 2008 heeft het Wijksteunpunt Wonen Centrum een enquête gehouden onder de leden van de Huurdersvereniging Centrum en andere huurders uit de Amsterdamse binnenstad. Dit onderzoek maakt deel uit van een wervingscampagne om het ledental uit te breiden en meer actieve mensen bij de vereniging te betrekken. Download hier de rapportage.

Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad
In juni 2008 verschenen: het publieksverslag van het Wijksteunpunt Wonen Centrum, Huurdersondersteuning en bewonersparticipatie in de Amsterdamse binnenstad. Daarin een beschrijving van onze werkzaamheden in 2008, op dit ogenblik én in de nabije toekomst. Het publieksverslagis een informatief, fraai vormgegeven boekje geworden, met veel foto’s en interviews met actieve bewoners.

Activiteitenverslag 2008
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten in het kalenderjaar 2008. Dit verslag bevat een aantal belangrijke signaleringen.

Positie huurder bij woningsplitsing
Voor informatie over de rechtspositie van de huurders bij splitsing van een pand in appartementsrechten klik hier. Dit informatieblad is in samenwerking met stadsdeel Centrum opgesteld en wordt naar de bewoners gezonden wanneer een eigenaar een splitsingsvergunning aan heeft gevraagd. De gemeente Amsterdam heeft een speciale checklist opgesteld voor kwaliteitseisen bij splitsen. Voor de het uitgebreide handboek ”Kwaliteitseisen bij splitsing” uit 2002 klik hier.
Vanaf 1 september 2008 bestaat er een gedragscode splitsen. Klik hier om de gedragscode te downloaden en hier om het convenant te downloaden.

Tevredenheidsmeting clienten WSWonen Centrum
Najaar 2008 hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam (opleiding sociaal- juridische dienstverlening) onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de clienten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. De rapportage kunt u hier downloaden.

Binnenstad Sociaal
Speciale krant gemaakt ten behoeve van de conferentie op 18 november over het huurprijsbeleid van de woningcorporaties in de Amsterdamse binnenstad. Deze krant, gemaakt door het Wijksteunpunt Wonen Centrum, is begin november in de hele binnenstad huis-aan-huis verspreid.

Woonvisie stadsdeel Centrum tot 2012
Stadsdeel Centrum heeft op 30 oktober 2008 een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Deze Woonvisie is een belangrijk document dat betrekking heeft op het beleid van de komende jaren op het gebied van wonen en huren in de binnenstad.

Wijziging van de Wet op het huurders verhuurders
De nieuwe Overlegwet gaat in per 1 januari 2009. Bij de evaluatie van de oude wet in 2001 bleek het verschil in positie tussen commerciële en corporatiehuurders een belangrijk knelpunt. De commissie-Leemhuis stelde in 2005 dat huurdersorganisaties gezien hun belang bij hun woning en woonomgeving meer invloed moesten hebben op het beleid van hun verhuurder. Na overleg met de Woonbond werkte Vrom een wetsvoorstel uit dat unaniem werd aangenomen door het parlement. Voor de procedure over het adviesrecht (Nederlandse Woonbond) klik hier. Voor de achtergronden van de BBSH klik hier.
Een verslag van een cursus over de Overlegwet vindt u hier.

Inspraakverordening stadsdeel centrum
Inspraak is de gelegenheid voor individuele burgers of bewonersorganisaties om hun zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van een concept-beleidsbesluit van een bestuursorgaan. Download hier de inspraakverordening van stadsdeel Centrum.

Activiteitenverslag 2007
Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten in het kalenderjaar 2007. N.a.v. de signaleringen in dit verslag heeft de Huurdersvereniging Centrum een aantal aanbevelingen gedaan aan de beleidsmakers.

Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus
Een onderzoeksrapportage van Michael Busby, stagiair HVA opleiding SJD, naar de regelgeving omtrent Woning- en Kamerbemiddelingsbureaus. Download hier de powerpointpresentatie.

Bewonerskrant Czaar Peterbuurt
Bewonerskrantje gemaakt door het WSWonen Centrum in het kader van renovatieplannen van Eigen Haard voor Blok N46 in de Czaar Peterbuurt.

Tevredenheidsmeting clienten WSWonen Centrum
Eind 2007 hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam (opleiding sociaal- juridische dienstverlening) onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de clienten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. De rapportage kunt u hier downloaden. De stedelijke tevredenheidsmeting onder de clienten van de Huurteams kunt u hier downloaden.

Onderzoek naamsbekendheid WSWonen Centrum
Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben eind 2006 onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van het WSWonen Centrum. De onderzoeksrapportage is begin 2007 verschenen.

Activiteitenverslag 2006

Rapportage van de door het Wijksteunpunt Wonen Centrum uitgevoerde activiteiten in het kalenderjaar 2006.

Shortstay vergunningen

Lijst met afgegeven shortstay vergunningen in stadsdeel Centrum (december 2013).

Aanschrijvingen BWT
Actueel overzicht aanschrijvingen BWT stadsdeel Centrum (16 juli 2012).

Vergunningen
Voor een overzicht van aangevraagde, geweigerde en afgegeven vergunningen voor het stadsdeel Centrum van januari 2008 t/m januari 2011 klik hier. Vanaf 1 januari 2011 publiceert het stadsdeel alle aanvragen en vergunningen op haar website. Als u vragen heeft over een bepaalde vergunning, neem dan contact op met het WSWonen Centrum, tel (020) 622 42 88.